Varför får man vatten i lungorna?

Det finns många orsaker till att man får vatten i lungorna, även kallat lungödem. Den vanligaste är hjärtsvikt, det vill säga att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i tillräcklig omfattning. Vid hjärtsvikt uppstår ett övertryck i lungornas blodkärl och vätska kommer att pressas ut i lungorna för att kompensera övertrycket. Om alveolerna, lungblåsorna, täcks med vätska kommer de inte att kunna ombesörja luftväxlingen som sker i lungorna varvid andningssvårighet uppstår. Även andra hjärtrelaterade sjukdomar kan leda till lungödem, såsom lunginflammation, njursvikt och plötsligt förhöjt blodtryck. Vatten i lungorna kan även ha andra yttre orsaker; att vistas på mycket hög höjd, drunkningstillbud och missbruk av droger kan leda till sjukdomen.

Lunginflammation kan leda till lungödem

Lunginflammation kan, som sagts ovan vara en orsak till lungödem, men Varför får man lunginflammation? Oftast beror det på någon mikroorganism; virus, svampar, bakterier eller parasiter, men även frätande eller etsande gaser kan ge upphov till sjukdomen. Cirka hälften av alla fall uppkommer dock på grund av bakterier. En streptokockbakterie som kallas pneumokock är den vanligaste smittspridaren. Det vanligaste sättet att smittas är att man andas in de smittbärande mikroorganismerna. Det finns vaccin mot pneumokocker och man bör vaccinera sig mot bakterien om man är äldre eller har nedsatt immunförsvar, samt i övrigt vara extra försiktig när influensaepidemier förekommer i omgivningen.

Symtom på lungödem

Symtom på lungödem är onormal andfåddhet, hosta väsande andning och andningssvårigheter som oftast blir värre om man ligger på rygg. Det kan det även hända att man hostar upp blod. Svullna ben, onormal hjärtrytm, kraftiga svettningar och minskad uppmärksamhet kan också vara symtom på lungödem. Behandlingen består oftast i att på mekanisk och/eller medicinsk väg ta bort vätskan ur lungorna samt undersöka och behandla grundliggande orsak. Ibland kan det räcka med att den drabbade får andas genom en syrgasmask, medan allvarliga fall kan kräva operation. Om du misstänker att du drabbats av vatten i lungorna bör du snarast kontakta sjukvården.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto